Natuurbeheer bedrijfsterreinen VITO ism Natuurwerk.

Natuurbeheer op de bedrijfsterreinen van VITO (Mol, 16/04/2019)

Sinds kort voert NATUURWERK het natuurbeheer uit op de ganse VITO-site (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) te Mol. 

Het VITO-domein biedt uitgesproken mogelijkheden voor een doorgedreven natuurbeheer. Het terrein van VITO is ongeveer 54 ha groot, en herbergt nu al bijzondere natuurwaarden. Momenteel wordt er door Biotoop, in samenwerking met Blenders en Corridor, een integrale beheervisie en beheerplan opgemaakt voor het terrein. Hierin wordt er gestreefd naar de typische Kempische natuurstreefbeelden, zoals Heide, Schrale graslanden en Eiken-Berkenbossen. De terreinen van VITO zijn hier, door de schrale bodem, uitermate geschikt voor. 

Binnen enkele jaren zullen de werknemers en bezoekers van VITO tijdens hun middagpauze kunnen wandelen doorheen een wisselend landschap van heide, bos en bloemrijke graslanden waar de Veldparelmoervlinder rondvliegt en de Veldleeuwerik broedt. 

Natuurwerk verricht duurzaam natuur- en landschapsbeheer. Het bevorderen van de biodiversiteit staat hierbij voorop, vanuit een ecologische visie en met professionele omkadering.

Hierbij zet Natuurwerk een honderdtal medewerkers in met een kwetsbaar arbeidsprofiel, die via een groeitraject gere-integreerd worden in de samenleving.

Natuurwerk werkt in opdracht van 22 Antwerpse gemeenten, de provincie Antwerpen, Kempens Landschap en een waaier van publieke en private ondernemingen, meestal op langdurige basis.

Deze samenwerking kadert perfect binnen de GREEN DEAL BEDRIJVEN EN BIODIVERSITEIT https://www.lne.be/green-deal-bedrijven-en-biodiversiteit), waar zowel VITO als Natuurwerk op intekenden. Het omvat een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een groenproject te starten. VITO fungeert hier als deelnemende partij en Natuurwerk als ondersteunend partner, met als doel de biodiversiteit op bedrijventerreinen te verhogen en het draagvlak ervoor te versterken. Concreet gebeurt dit door de natuurwaarden op bedrijventerreinen te verhogen via permanente en tijdelijke natuur.

Terug naar overzicht