Werken aan natuurverbinding tussen Elsenbos en Moretusbos

Bosgroep Antwerpen Noord helpt priv├ęboseigenaars

In Stabroek wordt gewerkt aan de versterking van de natuur- en openruimteverbinding tussen het Elsenbos en het Moretusbos. Het is daarom ook nodig om exoten zoals rododendron en Amerikaanse vogelkers te bestrijden.

Tussen de woonkernen van Stabroek en Putte bevindt zich een waardevolle groene corridor, bestaande uit akkers, weilanden en bosbestanden. Deze natuurverbindingszone bevindt zich tussen de Plantinlaan en de Vossenveldlaan. Tussen deze twee straten loopt echter het drukke Hoogeind. Stabroekenaar Joris Uitdenhouwen verhuisde een tiental jaren geleden naar de bosrijke Melsenlaan (zijsstraatje Hoogeind). Hier staan slechts enkele zonevreemde woningen omgeen door bos, gelegen in een natuurgebied. Achterliggend bevindt zich open landbouwgebied. In deze open ruimte en bosrijke natuur zijn er geen bouwmogelijkheden meer. Ondertussen kreeg hij de kans om enkele stukken bosperceel aan te kopen. De beperkingen die er gelden ziet hij niet als belemmering, maar eerder als meerwaarde en een unieke kans om zelf een bijdrage te leveren aan de natuur- en openruimteverbindingen in de omgeving. Zo kwam hij in contact met de vzw Bosgroep Antwerpen. Dimon De Smedt, adjunct bosgroep coordinator Antwerpen Noord: "Wij richten ons in de eerste plaats op particulieren die eigenaar zijn van een groot of kleiner bosperceel. Hen geven we gratis en onafhankelijk advies en informatie over hoe ze hun bos duurzaam kunnen beheren. De vzw helpt hen ook bij het uitdunnen van hun bosperceel, bij de bestrijding van de Amerikaanse vogelkers, rododendron en andere exoten. Indien nodig assisteren we ook bij het invullen van kapaanvragen, subsidiedossiers en het opstellen van beheersplannen. Uiteraard kunnen privéboseigenaars ook een beroep doen op ons voor het herbebossen of het aanplanten van bosranden e.d.."

In Vlaanderen is ongeveer zestig procent van de bossen in privé eigendom. De meeste eigendommen zijn kleinder dan één hectare. Zo ontstaan heel veel minibosjes. "Voor eigenaars is het fincieel onrendabel en dus blijft bosbeheer achterwege. Wanneer boseigenaars echter de krachten bundelen wordt bosbeheer wel betaalbaar. Om dit te stimuleren en te coordineren zijn de Bosgroepen door de Vlaamse Overheid in het leven geroepen. Boseigenaars zijn vrij om al dan niet gebruik te maken van onze diensten. Ze behouden de volledige zeggenschap over het beheer van hun eigendom", onderstreept Simon De Smedt. 

Joris Uitdenhouwen doet sinds enkele jaren een beroep op de diensten van de Bosgroep en inmiddels hebben ook de eigenaars van enkele aanpalende bospercelen zich aangesloten. "De Antitankgracht en de Schans van Smoutakker zijn in de omgeving erkende natuurelementen, maar ook de versnipperde percelen openruimte tussen Vossenveld en Melsenlaan spelen een belangrijke rol. Om klimaatveranderingen op te vangen zijn grotere en beter aaneengesloten openruimtegebieden nodig, waarin landbouw, natuur en bos goed functioneren en waar ecologische verbindingen niet worden gehypothekeerd door oneigenlijke inrichtingen en activiteiten. Bosgroep Antwerpen Noord vzw en Natuurwerk vzw zijn daarom actief aan de slag bij enkele privé-eigenaars. Zo moet de samenwerking tussen de Bosgroep en de privé-eigenaars rond het Hoogeind resulteren in de versterking van de natuurverbindingszone tussen het Elsenbos en het Moretusbos.

Terug naar overzicht